Ưu đãi thuế cho DN đầu tư vào nông nghiệp, thủy sản

Thứ 3, 17/01/2017 | 15:57 GMT+7

Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản đáp ứng các điều kiện quy định thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015.

Ưu đãi thuế cho DN đầu tư vào nông nghiệp, thủy sản

Trong Văn bản trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có thu nhập từ Trồng Trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và Thủy sản như sau: 

Tại khoản 5, Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"5. Bổ sung Khoản 3a Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC  như sau:

3a. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”.

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

"1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

… Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015.

Thanh Thủy

Chia sẻ

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn


TOP VIEW